Általános adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként személyes adatokat kezelek.

Az adatkezelés a személyes adatokon nem automatizált módon végzett művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.

 

A GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adom az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai: Katona Katalin

Cégnév: Katona Katalin

Székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 28. 9/6.

Weblap: https://pszichologus13.hu

Kapcsolattartó:nincs

Telefon:+3670/31-71-590

E-mail: info.pszichologus13@gmail.com

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

Adatvédelmi tisztviselő:

 • A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Katona Katalin, 1134 Budapest, Csángó utca 28. 9/6. szám alatti címre vagy elektronikusan a pszichologus13@gmail.com címre küldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által meghatározott címre.

 

Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok

Az alábbi célokból végzek adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 • mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait számlázás, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem;
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 

Adatkezelés jogalapja

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 

Az adatkezelés időtartama

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzöm. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Biztosítom az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszem a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítem a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Jogorvoslati lehetőség

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Tájékoztatás a nyilvántartásokról

Az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzem, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezetem:

Adatkezelések nyilvántartása

-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65.§ alapján a NAIH vezeti

Tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység
 • kezelt adatok
 • adatkezelési cél
 • adatkezelési jogalap
 • tárolás módja és ideje
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adattovábbítás, címzettek
 • technikai és szervezési intézkedések

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása tartalma:

 • sorszám
 • kérelem időpontja
 • érintett neve, azonosító adata
 • kérelem tartalma
 • intézkedés megnevezése
 • intézkedés dátuma
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása, tartalma:

 • sorszám
 • incidens ideje
 • incidens megnevezése
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • incidens hatása
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 

Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása tartalma:

 • sorszám
 • megkeresés tárgya és ideje
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 

Kelt: Budapest, 2019. február 13.

Katona Katalin mint adatkezelő.